ၾmyanmar academy …

ေလွ်ာက္လမ္းေလးေတြ

အက်ံေပးထားတာ

အရင္ကေတာ့ပါတယ္

အခုလည္းပါပါေစ…

Leave a Reply